Skip to main content

Good Friday

Sa Biyernes Santo ng Mahal na Linggo, tayo ay naglalaan ng panahon upang magpugay at mag-alay ng panalangin sa dakilang sakripisyo ni Hesus sa Krus. Sa araw na ito, tayo’y inaanyayahan na magbalik-tanaw at magpasya na makiisa sa Kanyang pagtubos at pag-ibig para sa ating lahat. Sa gitna ng pagninilay at pagtitimpi, ating binibigyang halaga ang kahalagahan ng Kanyang pagpapakasakit para sa ating kaligtasan. Nawa’y maging gabay sa atin ang mga aral na ipinamalas Niya sa Biyernes Santo tungo sa landas ng pagpapakabanal at pagmamahal sa kapwa.
#BiyernesSanto #MahalnaLinggo #SemanaSanta
#MayorJRSantos #VMNeriviSantosMartinez
#SerbisyongMayMalasakitNaDiretsoSaTao
#JRVi

Official Website Talavera Municipality