Skip to main content

Kasaysayan ng Barangay Bulac

Ang nayon ng Bulak ang siyang pinakamalayong nayon ng Talavera na nasasakupan ng dating Hasyenda de Leon at matatagpuan may dalawang kilometro mula sa nayo ng Tagaytay. Nasa nayong ito ang Sapang Clabinan na nakasanga sa Ilog Talavera at pinaharangan ng pritil ni Kapitan de Leon upang mapaagos ang tubig sa mga bukirin ng kanyang hasyenda. Dakong 1912 nang dumating sa Bulak ang mga unang naghawan at nagpasimuwisan noon gang hasyenda ay nasa kamay pa ni Don Gabiel Llamas. Sila ay pawing Ilokano—Pangasinense— na nagmula sa iisang bayan lamang—Sta.Barbara, Pangsinan na kinabibilangan nila Julian Antonio, Gregorio Soto, Emilio Soto, Teodoro Barbosa, Bartolume Cabanes, Alipio Moises, Benedicto Moises, Guillermo Moises, Modesto Cabico, Maruricio Bacolere, Rufo Sapatero, Leoncio Sapatero, Primitivo Reganit. Protcio Antonio, Cenon Canabes at Marcelo Collado.
Nang kasalukuyang sinisiyasat ng mga unang nanirahan ang kaibuturan ng gubat ng pook na ito ay nakatagpo sila ng tatlong hanay ng malalaki at matatanda ng puno ng bulak. Hindi lamang nila malaman kung sadyang ito ang itinanim yaon doon o kusang tumubo lamang. Nagtataka sila sapagkat sa kanilang pagkakaalam ang mga puno ng bulak ay tutubo lamang lalo’t gayong nakahanay nang matuwid kapag sadyang itinanim. Dahilan sa di pang-karaniwang bagay na ito ay tinawag nila ng “Bulak” ang nayon na nagsimula sa isang maliit at ilang bahay lamang subalit naging malaki at maunlad ng malaon.
Noong ang hasyenda ay malipat kay Kapitan de Leon ay nagpatayo sila ng bsita ang patrong inilagay ay si Santa. Florencia na inihandog sa nayon ni Dona Narcisa de Leon, may bahay ni Kapitan Pepe. Dahilan sa pagkakaroon ng atubig say sa maykapal sila ay nagdaos ng maringal na pistang-nayon sa isang tanging araw kung buwan ng Abril. Dinarayo sila sa pagkakataong ito ng maraming Sta.Iba’t-ibang nasyon at mga mga bayan.
Noong 1948 ay nilisan ng mga taga-Bulak ang kanilang mga tahanan upang umiwas sa kalupitan ng mga kostabularyo na may kabayanan ng San Jose at ang iba naman ay sa mga nayong nasasakupan ng Talavera na nasa lansangang pambansa nagsiahon. Taong 1952 nang sila ay makabalik mula sa nilikasan nilang mga pook. 1952 nang sila ay makabalik mula sa nilikasan nilang mga tahanan ay yaon naming nakatayo ay wala nang atip, dingding at sahig. Ang bisita nilang yari sa matitigas na kahoy at yero at wala na ring atip at dingding.
Hindi nasiraan ng loob ang mga taga-Bulakl sa kanilang nasaksihan. Muli silang nangalap ng mga kagamitan at muli bukiring tinubuan ng tahahib. Muli nila yaong binungkal at tinamnan ng palay at iba’t-ibang mga halaman. Kayat makalipas lamang ang ilang panahon ay muli silang nakabangon at ang nayon ng bulak ay nagsimulang umunlad.
Sa pagtutulungan ng mga magkakanayon ay ipinatayo nila noong 1954 ang kauna-unahang bahay-paaralan na si Basilio Viernes ang gurong unang nagturo. SA pamamagitan ni Cecilio Viernes, pangulo ng samagan ng mga magulang at guro at ni Ambrosio Viernes bulang tinyente del baryo, ay nakahingi sila ng isang bahay Prefab kay Gobernador Eduardo Joson noong siya at mahalal na punong lalawigan sa unang pagkakataon. At noong 1966 sa pamamagitan ng isang halagang ipinagkaloob ng pamahalaang bayan ng talavera bilang bahagi ng nayon sa nalikom na mga buwis ng ari-ariang di natitinag at ng naiiwang bahagdan sa hunos ng tilyadorang gumigiik sa kanilang palay taun-taon ay muli sialng nakapagpatayo ng isang bahay-paaralang may isang silid sa pangangasiwa ni Feliciano Viernes, kapitan del baryo. Ang loteng pinagtayuan ng mga bahay paaralang ito na may luwang na isang ektarya ay ipinagkaloob sa nayon ng Land Tenure Administration. Umaakit sa paningin ng simuman ang nasabing bakuran dahilan sa nangakahanay na mga puno ng nara at agoho na sadyang ipinatanim ng mga gurong sina Ines at Basilio Viernes.
Marami nang makikita ngayong table at yerong bahay sa Bulak. At yaong higit na may ikakakaya na tulad nina Ernesto Ramos, Isabelo Oelgo, Joaquin Tiburcio at Cecilio Viernes. Ay bumili ng mga dyip na pamasaherong nagyayaot ditto sa mga taga-Bulak ang pagtungo sa San Jose dahialn sa pagkakaroon ng lansangang humahangga sa kanilang nayon at ng mga sasakyang naglilingkod sa kanila araw-gabi.
Ang isang dahilan ng pagtungi sa San Jose sa halip na sa Talavera ng mga taga-Bulak ay ang taun-taong pagkasira ng lansangang panlalawigan na nagmumula sa Basang Hamog at humahantong sa Bulak. Upang ang suliraning ito ay malunasan ay nagpagawa ang kasalukuyang Punongbayan Romeo Maliwat na bagong lansangang magmumula sa Pantok Bulak na siya ngayong nagagamit ng gma taga-Bulak upang makarating sa nayon ng Basang Hamog at makaahon sa kabayanan ng Talavera.
Bukod kay Feliciano Viernes ang iba pang nagsipagtinyente del baryo sa bulak ay sina Vicente Aurelio, Primitivo Reganit, Remigio Remocal, Pablo Eustaquio, Crispulo Cardenas, Ambrosio Viernes, Leon Tiburcio, Agustin Tuquilar, Clemente Cabanes, Rosauro Viernes, Rodolfo Flores, Gregorio Berdadero, Bernabe Desaneto, Macario Ramos at Mateo Legal. Ang kalihim ay si Cecilo Viernes ingatyaman si Isabelo Olego at ng nag-iisang pulisnayon ay Francisco Berdadero.
Nakatapos ng iba’t-ibang karunungan: Pananahi (Damit pambabae): Angelina Cabanes, Manuela Garcia; Pananahi (damit panlalaki) : Estela Leal, Patrcia Tiburcio, Felimon Cabanes; Pagkukulot: Angelina Cabanes Florentina Viernes.
SOURCE: 128TH FOUNDING ANNIVERSARY SOUVENIR BOOK
#talaveratourism
#talaveraangpusongnuevaecija
#LoveThePhilippines

Official Website Talavera Municipality